อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ วัน อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561, เวลา 16:25 น. 378 ครั้ง นายเอกนรินทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยมี นายวรรณยุทธ  จิตรสมุทร ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายวชิรพันธุ์  กลั่นบุศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานโครงการฯ ได้เชิญอาจารย์วุฒิภัทร  หนูยอด อาจารย์ดุสิตธร  เงินพรัก มาเป็นวิทยากร โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน คุณครู และนายเอกนรินทร์  ภาคะ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดอบรมในระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5401