อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

ผู้เรียนมีทักษะความชำนาญได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ